Skip to content

Visie: wat vinden wij belangrijk?

Ons doel is dat elke leerling in ons project zich maximaal ontwikkelt op zijn/haar tempo. We geven leerlingen met een verslag OV4 Type 9 de kans zich optimaal te ontplooien met aangepaste pedagogisch-didactische hulp en te streven naar inclusief onderwijs om onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden op een zo groot mogelijke participatie in de maatschappij: deelnemen aan vervolgonderwijs of  tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Onze pijlers om dit te verwezenlijken zijn het creëren van vertrouwen, het creëren van veiligheid, het ondersteunen van informatieverwerking, het verduidelijken van communicatie, regels en sociale conflicten en een sterke samenwerking en open communicatie met ouders en externe hulpverleners.  

Ons project beschouwt buitengewoon onderwijs als een dienstverlening. De ondersteuning en omkadering van het buitengewoon onderwijs wordt vertaald naar leerling- en leerkrachtgerichte dienstverlening op verschillende vestigingsplaatsen. Deze vestigingsplaatsen zijn scholen voor gewoon onderwijs. Een draagvlak creëren op elke campus om via integratie tot inclusie te komen, is essentieel. Er wordt ruimte gecreëerd om gedifferentieerd te werken en de nadruk ligt op het stelselmatig wegnemen van barrières door aangepaste zorg en onderwijsvoorzieningen en het optimaal aanwenden van de leerbaarheid van leerlingen. Door het versterken en ondersteunen van schoolteams en door structurele en permanente ondersteuning en omkadering worden aangepaste zorg- & onderwijsvoorzieningen verwezenlijkt. De schoolteams zijn samengesteld uit leraren & opvoeders uit het buitengewoon en het regulier onderwijs die vrijwillig deelnemen aan het project. De omkadering bestaat uit een beleidsmedewerker, coördinatoren, leerlingenbegeleiders, auticoaches, orthopedagogen en psychologen. Pedagogische-didactische continuïteit wordt ingezet om onze leerlingen optimaal te laten groeien; we werken samen met een internaat verbonden aan GO! IBSO De Horizon (’t Kasteeltje in Hofstade). Bij het uitbouwen van ons onderwijsaanbod staan de interesses van de leerlingen centraal.