Skip to content

Onze waarden

Groei

Niveau van de leerling

Binnen Passtel staat de groei van de totale ontwikkeling van elke leerling voorop. De begeleiding van de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling speelt een centrale rol. Passtel bereidt leerlingen voor op een zo groot mogelijke zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. De inclusiegedachte zet hierbij de toon. Passtel begeleidt leerlingen stap voor stap naar meer inclusief onderwijs of, voor wie dit haalbaar is, naar een overstap naar het regulier onderwijs. Niet elke leerling groeit even snel of even veel, maar de winst die hierbij wordt gemaakt doet ertoe.

 

Niveau van de leerkracht en het zorgteam

Leerkrachten en zorgteam groeien in hun expertise rond de begeleiding van leerlingen OV4 type 9. Dit maakt hen sterker en levert een stevige groei in hun draagkracht. Sleutelwoorden in dit groeiproces zijn coaching, professionalisering en samenwerking. Deze groei verloopt in tweerichtingsverkeer: zorgteam en leerkrachten versterken elkaar op vlak van leren en zorg.

Schoolniveau

Passtel is een jong project en ontpopte zich na de eerste vier schooljaren tot een populatie van 100 leerlingen, verdeeld over vier vestigingsplaatsen. Deze groei gaat gepaard met een ruim opleidingsaanbod (ASO, TSO en BSO). Enerzijds is de groei naar een zo breed mogelijk aanbod een permanente uitdaging voor alle partners. Anderzijds verloopt de groei in tweerichtingsverkeer, waarbij regulier en buitengewoon onderwijs elkaar positief stimuleren (door te leren van elkaars expertise).

Binnen de schoolcontext is veiligheid een voorwaarde voor de groei van elk individu. Passtel creëert deze veiligheid door te werken aan een  gedragen en transparant beleid op vlak van inclusief onderwijs, leren en zorg.

pexels-freestocksorg-287335

Verbondenheid

Niveau van de leerling

Leerlingen met ASS voelen zich zowel verbonden met ‘het gewone’ als met ‘het bijzondere’. Hoe sterk deze verbondenheid is, verschilt van leerling tot leerling. Passtel opent in dit inclusieve verhaal de poort naar zowel het gewone als het buitengewone. Op deze manier krijgen leerlingen een volwaardige kans om verbinding te maken met het regulier onderwijs, leeftijdsgenoten, lotgenoten en gespecialiseerde zorg.

Niveau van de leerkracht en het zorgteam

De leerkrachten en het zorgteam van Passtel overleggen samen in multidisciplinair overleg over de zorg van de leerlingen. Het motto hierbij is opnieuw ‘leren van elkaar’. Samen leren en samen school maken, zowel onderling op de campus als over de vestigingsplaatsen heen.

Schoolniveau

Passtel staat voor verbondenheid tussen het buitengewoon en regulier onderwijs. Dit betekent dat we kiezen voor een werking met zachte overgangen, waarbij we het beste uit twee werelden verbinden. Passtel werkt de fysieke barrières van de verschillende vestigingsplaatsen zoveel mogelijk weg door intensief vestigingsplaatsoverschrijdend samen te werken.

Gelijkwaardigheid

Niveau van de leerling

Elke leerling mag zichzelf zijn, ongeacht afkomst, geloof, politieke overtuiging, sekse, seksuele geaardheid of het al dan niet hebben van een beperking. Deze gelijkwaardige begeleiding vormt de basis voor veiligheid en autonomie. Anders zijn mag geen reden zijn tot ongelijke onderwijskansen. We gaan uit van een ongelijke behandeling om leerlingen gelijke kansen op een diploma secundair onderwijs te geven.

Niveau van de leerkracht en het zorgteam

Passtel ziet heterogeniteit als een grote troef in de werking. Leerkrachten en zorgteam hebben elk hun specifieke kennis in een bepaald domein. Via samenwerking en coaching wordt deze kennis gedeeld en staat deze gelijkwaardig aan elkaar. Ook binnen de zorgteams van de verschillende vestigingsplaatsen wordt diversiteit in kwaliteiten, talenten, achtergrond en diploma’s  complementair en positief ingezet.

Schoolniveau

In de verbondenheid tussen buitengewoon en regulier onderwijs zijn beide partners gelijkwaardig. Ook elke vestigingsplaats, groot of klein, is gelijkwaardig aan elkaar dankzij een transparant, gedragen en uniform beleid. Dankzij overlegstructuren op alle niveaus krijgt elk individu de kans mee beleid te maken.

pexels-stanley-morales-1454360
pexels-julia-m-cameron-4144173

Kwaliteit

Niveau van de leerling

Passtel kiest bewust voor een inclusieve werking, waarin specifieke kwaliteiten van buitengewoon en regulier onderwijs gebundeld worden. We bewaken zowel het kwalitatief nastreven van de leerplannen enerzijds als kwalitatieve zorg op maat anderzijds.

Niveau van de leerkracht en het zorgteam

Kwaliteit van personeel is de sleutel tot een veerkrachtige school. Zowel op niveau van rekrutering, begeleiding, communicatie als evaluatie van personeel, is kwaliteit en zelfreflectie de maatstaf.

Schoolniveau

De visie, het beleid en de kwaliteitszorg van Passtel staan continu in ontwikkeling. Hierbij wordt onze kwaliteit systematisch geëvalueerd en permanent bijgestuurd via een cyclisch proces. Binnen beleidsmatige keuzes staat kwaliteit bovendien steeds boven kwantiteit.