Skip to content

GO! Handelsschool Aalst

GO! Handelsschool Aast bevindt zich in het hart van Aalst. Echter beschikt de school over een uitgestrekt domein met enkele groene zones, waar het voor onze leerlingen aangenaam vertoeven is. Dit biedt hen voldoende ruimte en zelfs de mogelijkheid om de drukbevolkte plaatsen te vermijden en zich terug te trekken op een rustigere plaats.

Stille speelplaats

Daarnaast hebben onze leerlingen de kans om zich tijdens speeltijden en pauzes te herbronnen bij de oude boom op de stille speelplaats. Onze leerlingen maakten van deze plaats al snel hun uitvalsbasis. Het is voor hen een veilige haven. Bij goed weer eten ze onder de boom, praten ze met elkaar, kijken filmpjes via hun gsm, doen spelletjes of wandelen er wat rond.

Middagpauze

Leerlingen kunnen in overleg met hun ouders toestemming krijgen om buiten de school te gaan eten. We beschikken echter ook over een refter, waar leerlingen ’s middags hun boterhammen kunnen eten. Leerlingen, die het in de refter te druk vinden, kunnen bij mooi weer op de stille speelplaats eten. Ook mogen ze bij slecht weer en na overleg met een OV4-personeelslid in hun klaslokaal eten of in het overleglokaal zorg. Hebben ze geen zin in boterhammen, dan kunnen ze een broodje bestellen op school via een OV4-personeelslid.

Klaslokaal

Onze leerlingen hebben een eigen klaslokaal, waar alle separate lessen doorgaan. We kunnen dankzij de samenwerking met GO! Handelsschool Aalst gebruikmaken van ruime klaslokalen. Deze klaslokalen zijn ingericht naar de behoeften van onze leerlingen. Zo is er voldoende opbergruimte om hun materiaal een vaste plaats te geven, staan de banken los van elkaar, zijn er aparte werkbanken, is er een instructie-eiland,…

Naast hun klaslokaal is een aparte rustruimte voorzien. Indien het voor leerlingen even niet meer lukt in de klas, kunnen ze daar tot rust komen op een veilige plaats. Wanneer hun stressniveau terug op peil is, kunnen ze opnieuw aansluiten bij de les.

Voor de inclusielessen sluiten onze leerlingen aan bij hun parallelklas en dienen ze dus ook van lokaal te veranderen. Ook daar doen we ons best om zoveel mogelijk van de ondersteunende maatregelen te integreren.

Ondersteunend materiaal

Alle nodige leer- en werkmateriaal is in het lokaal aanwezig. We voorzien daarnaast voldoende reservemateriaal, zodat er verder gewerkt kan worden, indien iemand zijn eigen materiaal niet bijheeft. We werken ook met een mappensysteem, waarbij elke map een bepaalde kleur heeft en gekoppeld is aan een vak. Deze kleuren keren terug in het gevisualiseerd lessenrooster vooraan in de

klas. Dit zorgt voor transparantie en duidelijkheid naar onze leerlingen toe. Op deze manier weten ze ook onmiddellijk welke cursus ze klaar dienen te nemen, waardoor hun zelfstandigheid vergroot. Om de leermogelijkheden van onze leerlingen te optimaliseren, gebruiken we ondersteunend materiaal zoals: study buddy’s, hoofdtelefoons, tangles, oordopjes, laptops, zitballen, balanskussens, voorleesprogramma’s, paravents,… Met deze hulpmiddelen proberen we hun stressniveau zo laag mogelijk te houden en hun concentratie te bevorderen.

OV4-Team

Momenteel bestaat ons OV4-team uit zeven mensen, zes leerkrachten en één coördinator. De administratie wordt opgenomen door twee mensen, die ook voor de reguliere werking instaan voor personeel- en leerlingenadministratie. Onze leerkrachten werden met de meeste zorg gescreend en stapten vrijwillig mee in het project. Allen volgden ze een basiscursus rond ASS voor de start van het schooljaar.

Tweewekelijks houden we een klassenraad OV4. Daarin worden zorgafspraken gemaakt naar leerlingen toe. Ook werken we er verder aan de optimalisatie en de verdere uitbouw van ons project. De klassenraden zijn zeer belangrijk om de samenhang en daarmee ook de draagkracht van ons team te bevorderen. We wisselen info uit, delen tips en leren er van, én aan elkaar. Ter ondersteuning van onze leerlingen, ouders, leerkrachten en andere partners beschikken we over een zorgteam. Dit zorgteam krijgt momenteel vorm door een samenwerking tussen de pedagoog (ook coördinator OV4) met de leerlingenbegeleidster (reguliere werking) en de attitudecoach (reguliere werking). Zij werken vanuit één bureau. Naast het werkbureau hebben ze nog een rustruimte voor leerlingen ter beschikking. In hun overlegruimte kunnen mensen worden ontvangen, vergaderingen en (multidisciplinaire) overleggen doorgaan.

Om hun expertise op vlak van lesgeven aan leerlingen met ASS te vergroten, kunnen leerkrachten beroep doen op hun pedagoog voor coaching. Tijdens dat coachingsmoment krijgen de leerkrachten de kans om vragen te stellen of kan de coach inhouden aansnijden. Daarnaast krijgen leerkrachten de kans om vormingen te volgen en te hospiteren bij collega’s, die al langer werkzaam zijn in het project. Samen bieden we nabijheid aan onze leerlingen en werken we nauw samen met ouders, omdat zij tenslotte de experten zijn, wanneer het om hun eigen kind gaat.

Lessen

Dit schooljaar bieden we enkel in de 2de graad Handel-informatica (TSO) voor onze leerlingen aan. Jaar na jaar zal ons OV4 – project ook op GO! Handelsschool Aalst verder uitrollen. Vanaf volgend jaar ook met een 3e graad Informaticabeheer. De lessenroosters komen grotendeels overeen met de roosters van de parallelklas uit de reguliere werking. Ook gelden dezelfde lesdoelen, aangezien OV4 de leerplannen van het reguliere onderwijs volgt. Tegelijkertijd schenken we, nog meer dan in de reguliere werking, aandacht aan de totale ontwikkeling van onze leerlingen. Naast in te zetten op hun talenten, zetten we ook in op hun werkpunten. Dit doen we onder andere door 2u sociale vaardigheidstraining (SOVA) te integreren in hun lessenpakket. Ook schenken we extra aandacht aan leren leren.

Om onze leerlingen meer houvast te bieden, werken we met een strikt dagverloop en brengen structuur aan waar mogelijk. Dit zorgt voor voorspelbaarheid, wat opnieuw duidelijkheid vergroot en vertrouwen in de hand werkt. Voorbeelden hiervan zijn: het vormen van rijen, het geven van vaste zitplaatsen, consequente opvolging van regels en afspraken,… Ook zorgen we voor voldoende korte verstrooiingsmomenten gedurende de les. Dit kan onder de vorm van een bewegingsmoment, een leesmoment, een tekenmoment, een wandeling, een ademhalingsoefening, relaxatie, time-out,… Rekening houdend met de mogelijkheden van iedere leerling, differentiëren we waar nodig, zowel in tijd, als in aantal oefeningen, als niveau,… Daardoor stimuleren we kinderen binnen hun eigen mogelijkheden. We trachten immers gelijke kansen te creëren voor elk van onze leerlingen. Onderwijs en ondersteuning op maat, daar gaan we voor!