Skip to content

Algemene informatie inschrijvingen

INSCHRIJVEN IN DE LOOP VAN HET SCHOOLJAAR

Leerlingen met een verslag voor buitengewoon onderwijs dat uitgeschreven is door het CLB (M-verslag), kunnen in de loop van het schooljaar instappen mits er nog vrije plaatsen zijn voor de gekozen studierichting. Op de website www.naarschoolinaalst.be kan u nakijken voor welke studierichtingen er nog vrije plaatsen zijn. 

Om de inschrijving te vervolledigen, dient men het aanmeldingsformulier huidig schooljaar in te vullen. Deze kan je hier terugvinden.

VOORRANGSPERIODE

Indien broers of zussen reeds leerling zijn op GO! IBSO De Horizon of indien u zelf op GO! IBSO De Horizon werkt, kan u inschrijven vanaf maandag 6 februari 2023 tot en met maandag 6 maart 2023.

Gelieve contact op te nemen met stafmedewerker Femke Borremans (femke.borremans@ibsodehorizon.be of 0499/86 51 49).

 

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER

Indien u geen recht heeft op de voorrangsperiode, dient u het online aanmeldformulier in te vullen. Hiermee kan u één telefoonnummer registreren waarmee u uw zoon/dochter kan aanmelden.

Na het invullen van dit document ontvangt u een bevestigingsmail met het telefoonnummer waarnaar u dient te bellen in functie van de aanmelding. Zorg ervoor dat op dat moment de functie van ‘anoniem bellen’ is uitgeschakeld.

AANMELDEN & INSCHRIJVEN 

Maandag 20 maart 2023 vanaf stipt 19.00u tot 20.00 kan u aanmelden met het vooraf geregistreerde telefoonnummer. U hoort een bericht met de vraag aan de lijn te blijven en te wachten tot uw oproep gevolg krijgt. Uw oproep wordt beantwoord door een OV4-medewerker. Het is belangrijk dat u niet inhaakt tot u een medewerker hebt gesproken.

Dinsdag 21 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt. U wordt binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding gecontacteerd over uw gunstig volgnummer en om uw voorkeur vestigingsplaats door te geven. 

Vanaf maandag 17 april t.e.m. vrijdag 5 mei 2023 kan u op afspraak een gunstig volgnummer voor uw kind in het aanmeldingsregister omzetten in een gerealiseerde inschrijving. 

Indien uw kind een ongunstige volgnummer heeft, ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document is tegelijk een bewijs dat uw kind automatisch op de wachtlijst komt volgens het toegekende volgnummer per vestigingsplaats, graad en leerjaar. U wordt persoonlijk verwittigd wanneer de ongunstige rangschikking door het opschuiven van de wachtlijst, verandert in een gunstige rangschikking. Vanaf het moment dat we een gunstige rangschikking (door het opschuiven van de wachtlijst) melden, krijgt u 5 schooldagen de tijd om dit te valideren. U ondertekent dan het inschrijvingsregister en ontvangt ter plaatse een bewijs van gerealiseerde inschrijving.

Als een leerling kiest om zich in te schrijven worden volgende stappen doorlopen:

In de periode april-mei vindt er een doe-dag plaats. Op deze dag mogen de leerlingen reeds even meedraaien op onze scholen. Op deze manier wordt 1 september een minder beangstigend moment. Ze komen reeds in aanraking met de leerkrachten, het klaslokaal, de schoolomgeving, de stille refter, ….

Daarnaast wordt er bij alle nieuwe leerlingen, voor de aanvang van het schooljaar, een intakegesprek afgenomen. In dit gesprek wordt er gepeild naar de zorgbehoeften van de leerlingen. Zo kunnen we hun individueel handelingsplan afstemmen op hun beginsituatie. Deze intakegesprekken worden afgenomen en verwerkt door het zorgteam. De informatie die door het zorgteam vergaard wordt, wordt op de eerste klassenraad van het schooljaar meegedeeld aan de leerkrachten.

Alle nieuwe leerlingen worden voorzien van een uitgebreide informatiebrochure. In deze brochure staan hun leerkrachten en een aantal praktische zaken. Dit is voor de leerlingen een houvast tijdens de vakantieperiode.

Tijdens de onthaaldagen (begin schooljaar) komen  tal van zaken aan bod komen zoals opmaken van klasafspraken, ontdekken van de medeleerlingen en schoolgebouw, schoolafspraken leren kennen, …

Extra infomomenten voor de ouders, waarbij ouders elkaar, de school en de leerkrachten leren kennen.

Tel: 053 60 32 80
http://www.clbaalst.be