Skip to content

Zorg

Centraal in het zorgbeleid van Passtel staat het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat een goede begeleiding van leerlingen en een zekere mate van welbevinden op school de leerkansen verhoogt, alsook een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. Onze leerlingen binnen Passtel, beschikken over specifieke onderwijsbehoeften waarvoor we naast een brede basisbegeleiding ook aangepaste zorg- en onderwijsvoorzieningen voorzien, dit zodat barrières gemilderd of weggewerkt kunnen worden. De vestigingsplaatsen van Passtel zijn gevestigd in vier zorgbrede scholen voor gewoon secundair onderwijs, waarin een team van auticoaches, psychologen en (ortho)pedagogen instaat voor de extra ondersteuning van de OV4 type 9 vestigingsplaatsen.

Het zorgbeleid op school richt zich op drie domeinen:

  • onderwijsloopbaanbegeleiding en studieondersteuning
  • barrières wegwerken door leerlingen extra te ondersteunen en aan auti-vriendelijk klimaat te creëren
  • hulp bij persoonlijke, socio-emotionele problemen zoals pesten, faalangst, assertiviteit,…

We kiezen dus voor een leerlinggerichte dienstverlening door een structurele en permanente ondersteuning en omkadering van leerlingen aan te bieden.

Het zorgvuldig in kaart brengen van het functioneren van de lerende op sociaal-emotioneel vlak in de klas- en schoolcontext is een belangrijk vertrekpunt. Dit gebeurt aan de hand van de klassenraden-leerlingbespreking.

Naast het begeleiden van de lerenden in hun cognitieve vaardigheden, zal de leerkracht ook oog hebben voor het algemene welbevinden. De leerkracht is alert om de signalen die wijzen op problemen op dit vlak op te vangen. Elke leerkracht van onze onderwijsinstelling is dan ook een leerlingbegeleider. Wanneer er een probleem wordt gedetecteerd is het van belang na te gaan of een verandering in de klaspraktijk geen extra kansen kan bieden om zich maximaal te ontplooien. Een positief school- en klasklimaat is essentieel voor onze jongeren.

Beperkt aantal leerlingen per klas

We kiezen voor een maximum aantal van 8 à 10 leerlingen per klas in de eerste graad. In de derde graad kiezen we voor een maximum aantal van 6 à 9 leerlingen. Dit is echter vestigingsplaats-afhankelijk. Hierdoor willen we voor onze leerlingen een veilig en rustig leerklimaat creëren.

We trachten deze kleine klasgroep opbouwend af te wisselen met grotere klasgroepen tijdens de inclusieve uren. Dit om hun geleidelijk aan bloot te stellen aan grotere klasgroepen.

Individuele werktafels met opbergruimte in de klas

Iedere klasgroep beschikt over een eigen klaslokaal. In dit klaslokaal heeft iedere leerling een eigen werkbank en een eigen opbergruimte ter beschikking. Dit zorgt voor een vertrouwde en structurele omgeving. In het eerste leerjaar worden al hun hoofdvakken aangeboden in hun vertrouwd klaslokaal. Gradueel worden de leerlingen uit hun comfortzone gehaald door meer vakken in het vaklokaal te volgen.

Gekleurd mappensysteem

Gekleurd mappensysteem waarbij leerkrachten of het vak verbonden zijn aan een kleur Elke leerkracht of vak krijgt een kleur toebedeeld. De vakken die gekoppeld zijn aan die bepaalde leerkracht, krijgen dezelfde kleur. Het lessenrooster van de leerlingen wordt in het groot a.d.h.v. de kleuren gevisualiseerd vooraan in het klaslokaal. Daarnaast beschikken de leerlingen ook over ringmappen in aangepaste kleuren per vak.

Digitale agenda

Aangezien veel leerlingen met ASS het moeilijk hebben met plannen en organiseren noteren alle leerkrachten hun taken en toetsen in een online agenda op Smartschool.

Zowel de leerlingen als de ouders hebben hier toegang toe.  Op deze manier hebben de leerlingen en de ouders steeds een houvast.

Leren leren

Wij bieden hulp bij het verwerven van een goede studiemethode.

In de eerste graad wordt er vooral klassikaal gewerkt rond ‘leren leren’. Er wordt o.m. aandacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda alsook het opstellen van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke leertips.

Gekleurd mappensysteem

Gekleurd mappensysteem waarbij leerkrachten of het vak verbonden zijn aan een kleur Elke leerkracht of vak krijgt een kleur toebedeeld. De vakken die gekoppeld zijn aan die bepaalde leerkracht, krijgen dezelfde kleur. Het lessenrooster van de leerlingen wordt in het groot a.d.h.v. de kleuren gevisualiseerd vooraan in het klaslokaal. Daarnaast beschikken de leerlingen ook over ringmappen in aangepaste kleuren per vak.

Digitale agenda

Aangezien veel leerlingen met ASS het moeilijk hebben met plannen en organiseren noteren alle leerkrachten hun taken en toetsen in een online agenda op Smartschool.

Zowel de leerlingen als de ouders hebben hier toegang toe.  Op deze manier hebben de leerlingen en de ouders steeds een houvast.

Leren leren

Wij bieden hulp bij het verwerven van een goede studiemethode.

In de eerste graad wordt er vooral klassikaal gewerkt rond ‘leren leren’. Er wordt o.m. aandacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda alsook het opstellen van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke leertips.

Als een leerling kiest om zich in te schrijven worden volgende stappen doorlopen:

In de periode april-mei vindt er een doe-dag plaats. Op deze dag mogen de leerlingen reeds even meedraaien op onze scholen. Op deze manier wordt 1 september een minder beangstigend moment. Ze komen reeds in aanraking met de leerkrachten, het klaslokaal, de schoolomgeving, de stille refter, ….

Daarnaast wordt er bij alle nieuwe leerlingen, voor de aanvang van het schooljaar, een intakegesprek afgenomen. In dit gesprek wordt er gepeild naar de zorgbehoeften van de leerlingen. Zo kunnen we hun individueel handelingsplan afstemmen op hun beginsituatie. Deze intakegesprekken worden afgenomen en verwerkt door het zorgteam. De informatie die door het zorgteam vergaard wordt, wordt op de eerste klassenraad van het schooljaar meegedeeld aan de leerkrachten.

Alle nieuwe leerlingen worden voorzien van een uitgebreide informatiebrochure. In deze brochure staan hun leerkrachten en een aantal praktische zaken. Dit is voor de leerlingen een houvast tijdens de vakantieperiode.

Tijdens de onthaaldagen (begin schooljaar) komen  tal van zaken aan bod komen zoals opmaken van klasafspraken, ontdekken van de medeleerlingen en schoolgebouw, schoolafspraken leren kennen, …

Extra infomomenten voor de ouders, waarbij ouders elkaar, de school en de leerkrachten leren kennen.

Tel: 053 60 32 80
http://www.clbaalst.be