Skip to content

Doorstroomfinaliteit

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het middelbaar verder te studeren, zowel in een academische (universitaire) als in een professionele bachelor aan een hogeschool. Deze studierichtingen zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. De leerlingen zijn in staat om logisch te redeneren, ze kunnen verbanden leggen tussen verschillende leerstofinhouden en ze kunnen goed zelfstandig werken

Tweede graad economie

Economie is echt iets voor jou als je:

 • Interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang.
 • Er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou.
 • De wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken.

Inhoud poolvak economie

Het poolvak economie omvat vier lesuren:

Economische wetenschappen is een studierichting waar algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht aan bod komen. Dit wordt aangevuld met wiskunde om zo het abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde te bevorderen.

Wat kan je verwachten binnen de richting?

 • Algemene economie: dit onderdeel biedt een kader om de werking van de economie te begrijpen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Hierbij hoort het bestuderen van modellen om zo inzicht te verwerven in elementen van micro- en macro-economie. Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op probleemoplossend denken en komt er een ruime variatie in didactiek aan bod. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesses van de leerlingen en de actualiteit.
 • Bedrijfswetenschappen en recht: hier worden een aantal basisprincipes uit het burgerlijk en ondernemingsrecht aangebracht met het oog op zelfredzaamheid op zowel juridisch als financieel vlak. Door de studie van de balans- en resultatenrekeningen en grondbegrippen van het dubbel boekhouden wordt er een grondige basis gelegd voor het gebruik van de boekhouding als beleidsinstrument.

Tweede graad natuurwetenschappen

Kies zeker voor wetenschappen als je:

 • De wereld rondom je wil verklaren vanuit wetenschappelijke theorieën.
 • Het antwoord wil weten op vragen als ‘Wat is een regenboog?’ ‘Waarom is het zo moeilijk aids te behandelen?’ en ‘Hoe maak je zelf gel?’
 • Je in allerlei proefjes de handen uit de mouwen wil steken
 • Je gepassioneerd bent door feiten, experimenten, waarnemingen, veldwerk
 • Je graag feiten kritisch analyseert en opzoekingen doet in naslagwerken

In deze studierichting ligt de nadruk op de wetenschappen en de wiskunde. Voor fysica, chemie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien, wat een diepgaande en uitgebreidere aanpak betekent.

Inhoud poolvak natuurwetenschappen

 • In de lessen biologie ontdek je stap voor stap het volledige menselijke lichaam. Waarom zijn tienerhersenen nog niet af? Waarom zweet je in de sauna? Je komt ook alles te weten over je voeding. Is cola zero nu écht ongezond? Vet is de vijand…of toch niet? Je leert hoe uit slechts twee celletjes zich een hele baby ontwikkelt, een verbluffend verhaal. 
 • In het gedeelte over de natuur gaan we samen op stap en doe je zelf onderzoek van water en bodem. We besteden ook aandacht aan de milieuproblematiek van onze planeet. Overbevissing, bosbranden, overstromingen,…. zijn items die niet meer weg te denken zijn uit het nieuws en het zal aan een nieuwe generatie wetenschappers zijn om de uitdagingen van/voor onze planeet het hoofd te bieden. 
 • Tijdens de lessen chemie worden waarnemingen en feiten uit het dagelijks leven als uitgangspunt gebruikt voor boeiende lessen. Waarom roest ijzer? Waarom is mayonaise maken vaak lastiger dan het klinkt? Welke informatie uit de wereldberoemde tabel van Mendeljev kan je gebruiken om te bepalen hoeveel suiker er kan oplossen in een liter water? De gevarieerde leerstofonderdelen gaan uiteraard gepaard met eigen experimenten, waarbij de nadruk ligt op veilig, wetenschappelijk en gestructureerd werken. 
 • In het vak fysica bereken je onder meer je eigen vermogen en kan je zelf ondervinden waarom olie op water drijft. Bovendien voer je tal van proeven uit die je de basisprincipes bijbrengen over golven, geluid en trillingen. Verder staan krachten, mechanica en energie op het programma en kernfysica, waarin je alles te weten komt over radioactiviteit.
 •  In de lessenreeks rond elektriciteit en magnetisme kan je proeven van verrassende experimenten, waarbij effectief je haar recht komt te staan. Doorheen alle vakken worden de basisprincipes van de wetenschappelijke methode bijgebracht en leer je om kritisch in de literatuur en op het internet feiten van fictie te onderscheiden. Coronamythes? Daar trappen onze wetenschappers niet in!

Tweede graad humane wetenschappen

Humane wetenschappen is echt iets voor jou als je:

 • Gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-culturele context
 • (wetenschappelijke) verklaringen wil zoeken voor je eigen gedrag en dat van anderen.
 • Diverse media kritisch wil leren gebruiken om informatie te verwerven, verwerken en pre-senteren.
 • Geïnteresseerd bent in de vakken geschiedenis en levensbeschouwing.
 • Je mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen.
 • Gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-culturele context.
 • Bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen.
 • Wil nadenken over essentiële levensvragen.
 • Nieuwsgierig en gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur.
 • Kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen.
 • Geboeid bent door de actualiteit.
 • Inzichtelijk verbanden kan leggen tussen maatschappelijke en menselijke fenomene

Leerlingen leren hier theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader. Wees er bewust van dat de Humane wetenschappen een talige richting is, met een groot leerstofpakket.

In de humane wetenschappen vinden we doelen en inhouden van onderstaande wetenschapsdomeinen terug:

 • filosofie
 • kunst en cultuur
 • sociale wetenschappen
 • gedragswetenschappen

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie…

Inhoud poolvak gedragswetenschappen

In de tweede graad omvat het vak gedragswetenschappen twee lesuren in elk jaar.

 • Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie…
 • Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie…

Inhoud poolvak cultuurwetenschappen

Het vak cultuurwetenschappen omvat drie lesuren in de tweede graad.

 • filosofie: zijnsleer, wijsgerige antropologie en ethiek nemen hier een prominente plaats in. Kritisch reflecteren en de liefde voor het filosofisch gesprek zijn de doelstellingen.
 • kunst en cultuur: de functies van kunst in een maatschappelijke context, kunst bekijken vanuit verschillende invalshoeken en analysemethoden artistiek onderzoek worden bestudeerd en aangeleerd.
 • sociale wetenschappen: de samenleving wordt in deze lessen sociologisch onder de loep genomen. Samenhang met de andere wetenschapsdomeinen wordt hierbij uitgewerkt.