Skip to content

GO! Middenschool Ninove

GO! Middenschool Ninove bevindt zich, net als GO! Atheneum Ninove, aan het station van Ninove. De scholen bevinden zich op een uitgestrekt domein met verschillende speelplaatsen, grasvelden en gezellige picknickplekjes. Dit biedt de leerlingen de mogelijkheid om bij teveel drukte, ook een rustigere plaats op te zoeken.

Speelplaats

Op de speelplaats is er een rustig hoekje. Op deze plaats houdt steeds een vertrouwde leerkracht of iemand van het zorgteam toezicht. Het hoekje is zowel voor de leerlingen van de GO! Middenschool als voor de Passtel leerlingen toegankelijk. Hierdoor vergroten we de inclusie. De leerlingen kiezen zelf of ze nood hebben aan dit rustig hoekje op de speelplaats. Voor leerlingen die -tijdelijk- de drukte op de speelplaats niet aankunnen is er een rustige ruimte. De leerlingen kunnen hier op eigen initiatief gebruik van maken.

Middagpauze

Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school, tenzij zij thuis kunnen gaan eten. In de refter zijn er tafels voorbehouden waar alle leerlingen van OV4 kunnen samenzitten. Er houdt steeds een vertrouwde leerkracht of iemand van het zorgteam toezicht in de refter.

Tijdens de middagpauze worden heel wat activiteiten georganiseerd op de GO! Middenschool:

Stille ruimte
In dit lokaal kunnen leerlingen zich in stilte bezighouden: vb. studeren, een boek lezen, tekenen,…

Spelletjesruimte
De leerlingen kunnen hier samen gezelschapsspelletjes spelen. Dit kunnen spelletjes van de GO! Middenschool zijn of zelf meegebrachte gezelschapsspellen.

Weekprogramma
Soms organiseren leerkrachten extra middagactiviteiten. Hou daarvoor de weekplanning in de gaten.

Klaslokaal

Elke Passtel klasgroep heeft zijn eigen klaslokaal op de GO! Middenschool.

In de klas heeft elke leerling zijn eigen werktafel. Achteraan in de klas staat een instructie eiland. Hier kunnen leerlingen in groep samenwerken.

In de klaslokalen staan grote kasten waarin elke leerling zijn eigen vakje heeft. Hierin kunnen de leerlingen hun cursussen, knutselspullen,… kwijt. De cursussen zitten in gekleurde mappen. Elk vak heeft zijn kleur. Bij de start op de GO! Middenschool ontvangt elke leerling een set mappen. Op het lessenrooster staan de vakken in dezelfde kleur genoteerd. Op die manier kunnen de leerlingen bij de start van de les steeds het juiste materiaal klaarleggen.

De leerkrachten proberen samen met de leerlingen om het in de klas zo rustig mogelijk te houden. Soms is er toch veel afleiding in de klas. Leerlingen kunnen dan een Studdy Buddy en/of een koptelefoon gebruiken. Deze liggen op een vaste plaats in de klas. Je mag steeds aan de leerkracht vragen om er eentje te nemen. Je mag ook steeds je koptelefoon van thuis meebrengen.

Alle nodige leer- en werkmateriaal is in het lokaal aanwezig. We voorzien daarnaast voldoende reservemateriaal, zodat er verder gewerkt kan worden, indien iemand zijn eigen materiaal niet bijheeft.

We ondersteunen enkel waar nodig.

Het Passtel team

Het Passtel team op GO! Middenschool Ninove bestaat uit: een team leerkrachten, een administratief medewerker, auticoaches en een coördinator.

Binnen Passtel vinden we het belangrijk dat onze leerkrachten voldoende expertise hebben rond ASS en zorg. Ze volgden tenminste een basiscursus ASS. De meeste leerkrachten geven al jaren les in de Passtel werking. Een aantal leerkrachten werken uitsluitend in Passtel, anderen werken deeltijds in de reguliere werking van de GO!Middenschool en deeltijds in Passtel. Dit vergroot opnieuw de inclusie.

Tweewekelijks houden we een klassenraad. Daarin worden zorgafspraken gemaakt naar de werking, naar klassen en naar individuele leerlingen toe. De klassenraden zijn zeer belangrijk om de samenhang en daarmee ook de draagkracht van het team te bevorderen. We wisselen info uit, delen tips en leren er van, én aan elkaar.

Ter ondersteuning van onze leerlingen, ouders, leerkrachten en andere partners beschikken we over een zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit 1 coördinator en 2 auticoaches. Deze (ortho)pedagogen coachen de leerkrachten, ondersteunen leerlingen in individuele zorggesprekken, plannen overleg met alle betrokkenen en zorgen voor de nodige duidelijkheid en voorspelbaarheid in de gehele werkin

Lessen

GO!Middenschool Ninove is open vanaf 7u30.

’s Morgens starten de lessen om 8u20. We verwachten de leerlingen wel minstens 5 minuten voor het belsignaal op school.
De lessen eindigen om 15u20. Op woensdag eindigen de lessen om 11u55.
In het eerste jaar bieden we zowel onderwijs in de a-stroom als in de b-stroom aan.

In het eerste jaar volgen de leerlingen tussen de 2u en de 4u inclusief les. Op die momenten sluiten ze aan bij een andere klas van GO!Middenschool. Er blijft steeds een Passtel leerkracht in de klas aanwezig.

De lessenroosters komen grotendeels overeen met de roosters van de klassen uit de reguliere werking. Ook gelden dezelfde leerplandoelen, aangezien OV4 de leerplannen van het reguliere onderwijs volgt. Tegelijkertijd schenken we, nog meer dan in de reguliere werking, aandacht aan de totale ontwikkeling van onze leerlingen. Door het organiseren van SoVa (=sociale vaardigheid) helpen we leerlingen verder te groeien op sociaal-emotioneel vlak.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen een basisoptie. Deze optie volgen ze inclusief samen met leerlingen van de reguliere werking.

Welke basisopties (=5u/week) kunnen de leerlingen in 2a kiezen?

 • Moderne talen – wetenschappen
 • STEM wetenschappen
 • STEM technieken
 • Economie en organisatie
 • Kunst en creatie
 • Maatschappij en welzijn

In 2B volgen de leerlingen 10u een basisoptie. Wij bieden binnen de Passtel werking volgende basisopties aan:

 • Maatschappij-welzijn (5u) en economie-organisatie (5u)
 • STEM-technieken

Zorg

Om onze leerlingen meer houvast te bieden, werken we met een duidelijk dagverloop en brengen structuur aan waar mogelijk. School-, klas- en lesafspraken worden waar mogelijk geëxpliciteerd en gevisualiseerd. We streven ernaar om vooral het gevraagde, positieve gedrag te benoemen, waardoor het zelfvertrouwen van de leerlingen kan groeien.  

In een Passtel klas zitten ongeveer 9 leerlingen. Hierdoor kunnen de leerkrachten op een meer individuele manier begeleiden. Elke leerling heeft ook een vaste zitplaats in de klas. Rekening houdend met de mogelijkheden van iedere leerling, differentiëren we waar nodig, zowel in tijd, als in aantal oefeningen, als niveau,… Daardoor stimuleren we kinderen binnen hun eigen mogelijkheden. We trachten immers gelijke kansen te creëren voor elk van onze leerlingen. Onderwijs en ondersteuning op maat, daar gaan we voor!

Schoolvervoer

Leerlingen hebben recht op één soort gratis vervoer van en naar school (bij co-ouderschap kan vervoer op beide adressen):

 • Buzzy-pass en/of treinabonnement
 • Kilometervergoeding voor de auto
 • Schoolbus (enkel op campus Ninove)